Aktualizace Money S3 14.003

23. jna 2013

Byla vydána aktualizace účetního programu Money S3 verze 14.000.

Účetní program Money S3 si můžete zakoupit za zvýhodněných podmínek v našem obchodě BlahaSoft.

Registr DPH

Seznam nespolehlivých plátců DPH – pohodlné on-line prověření obchodního partnera. Na veškerých dokladech v systému můžete pomocí tlačítka Registr DPH prověřit konkrétní subjekt. V Adresáři pak tuto funkci nabízí volba On-line Info / Registr plátců DPH – kontrola firmy. Volbou On-line Info / Registr plátců DPH – vyhledávání je pak možné prověřit libovolného plátce DPH.

Účetnictví

Deník

 • Účetnictví / Další sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků – v tiskové sestavě došlo k úpravě načítání sloupců z peněžního deníku do řádku 2. Ostatní příjmy a do řádku 9. Ostatní výdaje. Při prvním spuštění program převede z řádku 2. Ostatní příjmy sloupce PD 24, 26, 27, 28 do řádku 3. Příjmy neovlivňující základ daně, a dále sloupec PD 25 do řádku 4. DPH. Z řádku 9. Ostatní výdaje pak převede sloupce PD 29, 31, 32, 33, 34 a 35 do řádku 10. Výdaje neovlivňující základ daně a sloupec PD 30 do řádku 11. DPH. Pokud tiskovou sestavu spustíte v již existující agendě, všechny vámi dříve upravené řádky zůstanou beze změny (tisková sestava si pamatuje původní rozmístění hodnot). Chcete-li používat nové rozmístění sloupců peněžního deníku, máte k dispozici tlačítko Výchozí.
 • Tisk peněžního deníku respektuje nastavení přístupových práv jak pro samotný tisk, tak i pro nadřazené položky tisku peněžního deníku.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Další sestavy / Obratová předvaha – do tiskové sestavy byla doplněna proměnná Popis účtu, která se tiskne v případě, kdy sestava obsahuje i analytické účty (v průvodci je zatržená volba Procházet i analytickou část účtu).

Pokladna a banka

 • Příchozí platby banky GE Money bank načítají datum účetního případu z jednotlivých dokladů obsažených ve výpisu (nepoužívá se už nadále datum vystavení výpisu).
 • Při zpracování výpisu z mBank se rozlišují chyby hlavičky a položek výpisu. Chyby v hlavičce, které považujeme za průchozí (nedůležité pro tvorbu dokladů), se při tisku výpisu zobrazují jako údaj Nezjištěno.
 • Průvodce importem bankovních výpisů byl zoptimalizován. Importovaná data se nyní zobrazují na větší ploše. Jsou tak přehlednější a lépe čitelná.
 • Příkazy k úhradě, vygenerované prostřednictvím ABO formátu Komerční banky, nyní obsahují jedinečné číslo pro každý vygenerovaný příkaz. Tímto je zabráněno případnému odmítnutí příkazu ze strany banky kvůli duplicitě.

Závěrky

 • Při přecenění závazků a pohledávek nový systém kontroly prověří, není-li příslušná měna v systému vedena s nulovým kurzem a zabrání tak chybnému přecenění.
 • Přiznání k dani z příjmů (fyzických i právnických osob) – od roku 2013 se původní Podklady pro výpočet daně z příjmů nahrazují sestavou Přiznání k dani z příjmů. Sestavu lze vytisknou do originálního formuláře nebo exportovat do formátu potřebného pro elektronické podání, a to včetně vybraných údajů z účetnictví (rozvaha a výkaz zisku a ztráty). Po výpočtu daně z příjmů se automaticky doplní pouze údaje, které je možné zjistit z dat uložených v programu Money S3, ostatní údaje je třeba zadat ručně.

Sklad

Skladové doklady

 • Dodací list – na kartách přijatých i vystavených dodacích listů bez položek bylo znepřístupněno tlačítko Vyřízeno/Nevyřízeno.

Nastavení

 • Kmenové karty – na kartách se v záložce Rozšířený popis dají nastavit až tři jazykové mutace pro název zásoby a měrné jednotky. Překlad měrných jednotek do jednotlivých jazyků se nemusí pro každou zásobu provádět znovu, program ho umí vyhledat na základě zkratky měrné jednotky nalezené ve slovníku jednotek. Jazyk, ve kterém se popis zásoby a měrná jednotka na dokladu vytisknou, určí výběr jazyka v použitém typu dokladu.

Money

Nápověda, kontakty

 • Automatická aktualizace aktivačního kódu se bude nově provádět i při spuštění programu uživatelem, který nemá v přístupových právech povolenou Registraci produktu Money S3 / Kasa.
 • Program je možné spustit na „vyhrazené licenci“ i mimo síť.

Možnosti a nastavení

 • Do připravených seznamů pro XML import byla dodána konfigurace pro import z programu ProdejnaSQL.
 • XML přenosy – nově vytvořená konfigurace pro XML import prodejek vzniklých v programu SQL Prodejna bude po upgradu automaticky vizualizována všem uživatelům, ať už v licenčním čísle je, nebo není obsažený modul XML data exchange.
 • Základní možnosti / Nastavení účetního roku – v záložce Obecné je nový přepínač Pro symboly (konstantní, variabilní, specifický) na kartách vystavených dokladů umožnit pouze numerické hodnoty. Pokud je přepínač zatržený, není možné do polí VS, KS, a SS zadat jiné než číselné hodnoty a nečíselné hodnoty jsou z těchto polí automaticky odstraněny i při přebírání údajů z jiných dokladů nebo typů. Při založení nového roku je přepínač implicitně zatržený.
 • Automatizace / Naplánování opakovaných akcí – při měsíčním rozdělení si program správně zapamatuje nastavení u obou variant spouštění.

Money Dnes

 • Cash flow – graf je mnohem přehlednější. Osa X se vykresluje v nulové hodnotě osy Y, a jestliže je předpokládaný stav financí po uhrazení závazků záporný, čtvrtý a pátý sloupec grafu se rozdělí na předpokládané příjmy a výdaje.

Správa dat

 • Zálohování / Vytvoření záložní kopie všech agend – pomocí této volby je možné vytvořit záložní kopii všech zvolených agend (včetně připojených dokumentů) současně.

Ostatní

 • Odhlášení uživatele – na kartě s výzvou k vytvoření záložní kopie, která se otevírá po přehlášení uživatele, bylo znepřístupněno tlačítko Zpět.

Obchod

Ostatní

 • Tisk faktury nebo skladového dokladu neuvádí výchozí číselný údaj o délce záruky u položek, které nemají záruční dobu definovánu nebo v případě doživotní záruky. Tisk výrobních čísel se v dokladech vytvořených od verze 13.400 řadí abecedně bez ohledu na pořadí, ve kterém byly do dokladu přidány. Doklady vytvořené ve starších verzích se tisknou beze změn.

Prodej/nákup

 • Faktury vystavené / Operace / Podání balíků – na Kartě nastavení formátu exportu je nyní možné pomocí přepínače Globální nastavení zpřístupnit uživatelem vytvořená nastavení i uživatelům s jinou uživatelskou konfigurací.
 • Karta položky dokladu – u nedefinované Záruční doby nebo u doživotní záruky nelze nastavit číselný údaj o délce trvání. Pokud se objednávka s takto nastavenou zárukou přebere do faktury nebo skladového dokladu, pak se při tisku dokladu výchozí číselný údaj o záruce netiskne.
 • Faktury vystavené a Objednávky přijaté – v nové záložce Expedice je možné zvolit Přepravce a Typ zásilky, tedy jím poskytované přepravní služby. Tyto informace se dají importovat také do objednávek z e-shopu. Zadané údaje umožní pro všechny přepravce provést současně export všech vystavených faktur do výstupních CSV souborů s volbou odpovídajících formátů exportů dat pro jednotlivé přepravce nastavené na exportovaných fakturách. Do výstupního souboru program dosadí Typ zásilky nastavený na exportované faktuře.
 • Neskladové položky – ve fakturách a objednávkových dokladech byly do položek bez vazby na sklad doplněny proměnné doposud dostupné pouze u položek s vazbou na sklad. Jedná se o proměnné Čárový kód, Zkratka, PLU, Hmotnost, Výrobní čísloDatum exspirace výrobního čísla. U faktur vystavených a odběratelských objednávek také proměnné Datum nákupu a Dodavatel.
 • Faktury vystavené – pokud je v seznamu Bankovních účtů a pokladen (Money / Možnosti a nastavení) uložený pouze účet, který je vedený u zahraniční banky a je v něm doplněný jen IBAN a SWIFT, a tento účet se použije při vystavení faktury pro tuzemského odběratele, na tištěné faktuře se do pole pro Bankovní účet doplní formát účtu IBAN/SWIFT.
 • Je upravené chování programu při zadání adresy přímo na dokladu. Program na základě zadaného IČ nejdříve zjistí, zda adresa vložená do dokladu již v adresáři existuje. Pokud v adresáři dosud není, automaticky se založí nová adresní karta, aniž by bylo nutné jít do adresáře a kartu vytvořit. Pokud v adresáři karta se zadaným IČ již existuje, program ji do dokladu vloží s vazbou na adresář. V případě, kdy se liší údaje v adresáři od údajů zapsaných na dokladu, program dá na výběr, zda chce uživatel některou z variant adresy aktualizovat, případně zda chce údaje z dokladu vložit do adresáře jako další firmu s duplicitním IČ. Jestliže je v adresáři již uloženo více adres se stejným IČ, program zobrazí jejich přehled, v němž si uživatel může vybrat, kterou z adres chce do dokladu vložit. V souvislosti s touto úpravou byla do všech dokladů vedle pole s názvem firmy doplněna ikona k přímé editaci Karty adresáře.
 • Faktury vystavené a Pohledávky – při stornování těchto dokladů se do pole Uplatnění DPH na stornujícím dokladu automaticky převede Datum účetního případu ze stornovaného dokladu. Dále pak, pokud vytváříte nový doklad nebo editujete již uložený a zatrhnete přepínač Dobropis, se pole Uplatnění DPH naplní hodnotou pole Datum plnění DPH.
 • Faktury vystavené – do formulářů pro tisk vystavených faktur vzor 2010 byly přidány proměnné pro tisk QR kódů, pomocí kterých můžou odběratelé rychle načíst údaje potřebné pro úhradu faktur prostřednictvím bankovních aplikací v mobilních zařízeních. QR kódy se tisknou u dosud neuhrazených normálních i zálohových faktur uhrazovaných převodem na účet nebo složenkou. V editoru formulářů je možné si zvolit i tisk velkého QR kódu přenášejícího navíc i konstantní a specifický symbol. Jak to funguje v praxi?
 1. Vystavíte fakturu svému odběrateli a přidáte na ni unikátní QR kód
 2. Odběratel, pokud to jeho internetové bankovnictví umožňuje, načte svým chytrým telefonem QR kód z faktury
 3. Internetové bankovnictví platbu rychle a pohodlně provede na základě údajů z QR kódu – odběratel tak nemusí nic vypisovat

Výměna dat

 • Během komunikace mezi agendami centrály a klienta nedochází k situacím, kdy je číselná řada přijatých faktur přerušována.

Adresář

  Při opětovném načítání adresních údajů do Karty adresáře prostřednictvím systému ARES se u víceslovných názvů měst načítá do karty určené k porovnání údajů uložených na kartě adresy s údaji staženými promocí systému ARES celý název města.
 • Seznamy adresáře / Státy – seznam nyní obsahuje názvy jednotlivých zemí i v angličtině, aby bylo možné zadat zahraniční adresu podle požadavků České pošty.
 • Adresář / On-line Info / Bisnode – došlo k přejmenování společnosti CreditInfo na Bisnode. Tato společnost provozuje firemní lustrátor, což je webová aplikace sloužící pro ověření solventnosti českých a slovenských firem.

Karty dokladů

 • Spojení s registrem plátců DPH – funkce umožní rychle prověřit, zda je obchodní partner uvedený v seznamu nespolehlivých plátců, a také umí z registru do Money načíst jeho bankovní účty. Funkce se automaticky aktivují pomocí dialogu, který se zobrazí při pořízení adresy nebo při pořízení dokladu. Kontrola na načítání bankovních účtů se dá spustit manuálně na Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace / Ostatní / Adresář / Automaticky načítat bankovní účty z registru plátců DPH, kontrola na ověřování spolehlivosti plátců DPH se manuálně aktivuje v Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace / Ověřovat spolehlivost plátců DPH včetně kontroly zveřejnění bankovních účtů. Kontrola pak probíhá na všech dokladech (faktury vydané i přijaté, pokladna, banka, závazky, pohledávky, interní doklady, objednávkové doklady, skladové doklady a příkazy k úhradě).
 • QR kód – čtvercový kód s platební informací se na fakturách nově tiskne pro slovenské odběratele se slovenským bankovním účtem ve formátu Pay by square. QR kód se negeneruje, jestliže variabilní, konstantní nebo standartní symbol na faktuře obsahuje jiné znaky než číslice.
 • Variabilní symbol – pole je doplněné do všech objednávkových a skladových dokladů.
 • Tisk – do všech objednávkových, skladových a účetních dokladů, faktur, servisů, oprav a dokladů provozní pokladny byla zapracována funkce, která umožňuje tisk přímo z dokladu. V případě tvorby nového dokladu se doklad současně uloží, při editaci existujícího dokladu se spustí tisk a doklad zůstane otevřený k další případné editaci.
 • Datum splatnosti a vyřízení – doposud se Datum splatnosti ve fakturách, závazcích a pohledávkách a datum Vyřídit do ve všech objednávkových dokladech aktualizovalo na základě lhůty splatnosti či vyřízení pouze při vytvoření dokladu, a to podle nastavení uživatelské konfigurace a účetního roku, popřípadě typu dokladu. Nově se dynamicky přepočítává při jakékoliv změně data Vystavení ihned po opuštění pole s datem vystavení. U existujících dokladů se automatický přepočet neprovádí, ale lze ručně provést kliknutím na modře zvýrazněný popisek pole.
 • Typ ceny – ve všech objednávkových a skladových dokladech byla volba rozšířena o možnost Jen základ.
 • Intrastat – ve všech dokladech, které svou povahou vstupují do výkazu Intrastat, a ve všech objednávkách je v záložce Intrastat doplněné pole Stát určení/odeslání. Tento údaj je nadřazený státu, který na dokladu obsahuje adresa partnera, a doklad pod ním vstupuje do výkazu Intrastat.

Servis (Provoz)

Servis

 • Servisy / Vytvořit doklad / Fakturace servisu – při generování faktur se do pole Objednací číslo na faktuře automaticky dosadí číslo fakturovaného servisu. V případě hromadné fakturace jsou čísla servisů na dokladu faktury od sebe oddělena středníky.

Režie

Mzdy

 • V tiskové sestavě Vyúčtování mezd jsou nově vykazovány  i Nepeněžní příjmy.
 • Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů – k dispozici je nový formulář pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Základní údaje o zaměstnanci a seznam vyživovaných dětí se doplní přímo z dat uvedených na kartě Zaměstnance.
 • Na základě legislativních požadavků byla do Připravených seznamů doplněna aktuální hodnota minimální mzdy ve výši 8.500 Kč a to s platností od 1.8.2013. V souvislosti s touto změnou byl upraven i výpočet pro vyplacení daňových bonusů.
 • Zaměstnanci / Karta zaměstnance – v pravé části karty se přehledně zobrazují všechna evidovaná mzdová období, mezi kterými je možné rychle přecházet, aniž by bylo potřeba otevírat samostatný seznam mzdových období. Přehled je viditelný ze všech záložek.
 • Zaměstnanci / Mzdový list – v souladu se zákonem o dani z příjmu byly na formulář doplněny potřebné údaje, které se dříve evidovaly jen na Kartě zaměstnance. Nyní tedy již není potřeba ke mzdovému listu tisknout i kartu zaměstnance.
 • Zaměstnanci / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů – je k dispozici formulář pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Základní údaje o zaměstnanci a seznam vyživovaných dětí se doplní přímo z dat uvedených na kartě zaměstnance.
 • Mzdy / Karta mzdy – v záložce Odpracováno je doplněné nové pole Proplacená dovolená, kde lze ručně evidovat počet dní dovolené, které byly zaměstnanci proplaceny. Tento údaj se odečítá od aktuálního nároku na dovolenou.
 • Zaúčtování mezd – na kartě přibyla možnost zaúčtování Jiných srážek z mezd. Pokud je v období zaúčtování alespoň na jedné mzdě uvedená částka Jiné srážky a na kartě Zaúčtování mezd je zatržený přepínač Jiné srážky, vygeneruje se interní doklad pro zaúčtování této srážky.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Hromadný tisk – skupina obsahuje tlačítko pro spuštění nové funkce hromadného tisku měsíčních mzdových sestav (obdobné tlačítko je i nad seznamem Mzdy). Po stisku tlačítka se otevře karta, na níž se zatržením jednotlivých přepínačů dají určit sestavy, které mají být do hromadného tisku zahrnuty. Pro urychlení tisku je možné zapnout přepínač Nezobrazovat průvodce tiskem.

Majetek

 • Majetek / Tisk / Odpisy a účetní pohyby – v oddílu sumarizace tiskové sestavy Odpisy – Inventura majetku nevstupují do sumy účetních odpisů za zvolené období účetní pohyby typu Odpis zůstatkové ceny.

Ostatní

 • Dávkový import zásob z XML byl zoptimalizován a probíhá nyní bezobslužně.
 • Pro odesílání exportů tisku e-mailem byla zavedena možnost nastavit pomocí přepínače Přidat ke stávajícím příjemcům odeslání jak na e-mailovou adresu společnosti uvedené na dokladu, tak nově na jakoukoli e-mailovou adresu zadanou v poli Komu. Zároveň jsou e-maily vždy odesílány i na adresy nastavené v polích KopieSkrytá, a to bez ohledu na nastavení přepínače Přidat ke stávajícím příjemcům.
 • Nově byla použita pokročilá detekce výchozího e-mailového klienta, funkční i při nekorektně instalovaném rozhraní COM nebo MAPI.
 • Na počítači, na kterém je serverová instalace, není možné naistalovat klientskou instalaci. Tento krok je možný až po odinstalování serverové instalace.
 • V situaci, kdy není v licenci zakoupen modul „XML data Exchange Profi“ a zároveň je vyčerpaný počet licencí u síťové licence nebo počet možných spuštění u lokální licence, není uživateli povolen parametrický XML export. Okno s touto informací se po deseti vteřinách samo uzavře, aby nedocházelo k tomu, že Money S3 v tomto stavu blokuje licenci.
 • V případě, že jsou data exportovaná prostřednictvím E-shop konektoru do umístění, kde dochází k jejich přepisu, nebo se jedná o obyčejný XML export a stejnou situaci, pak program tyto soubory bez dotazu přepisuje, a to pouze když je export vyvolán parametrickým spuštěním.
 • XML import příjemky a přijatého dodacího listu byl upraven tak, aby si skladová položka, která v XML datech neobsahuje informaci o pořizovací ceně, tuto cenu vypočítala z ceny nákupní, typu ceny a sazby DPH.
 • Oblíbené položky – položky v seznamu jsou nově označené stejnou barvou, jaká je zvolena pro záložku seznamu, který otevírají (volba místní nabídky Změnit barvu seznamu nad záložkou otevřeného seznamu).
 • Ověřování aktuálnosti verze Money S3 – lze provést přes ikonu zelené šipky na dolním informačním řádku. Stejně se také spouští stahování a instalace stažených aktualizací. Spuštěná aktualizace automaticky ukončí chod Money S3 a po úspěšném dokončení instalace je program zase automaticky spuštěn. Spolu se zahájením instalace je možné uskutečnit i zálohu zvolených agend. Informace o dostupnosti aktuální verze nebo o průběhu stahování aktualizací se nyní zobrazují pomocí balónové nápovědy nad informačním řádkem.
 • Automatická aktualizace aktivačního kódu – nově se provádí i při spuštění programu uživatelem, který nemá v přístupových právech povolenou registraci produktu Money S3 / Kasa.
 • Filtrování seznamů – pro všechny seznamy byla zavedena možnost vytvořit pokročilé filtry a tyto filtry dále seskupovat pomocí operátorů a /nebo. Do pokročilých filtrů je na rozdíl od stávající jednoduchých filtrů možné zadat vlastní podmínky filtrování u všech dostupných datových proměnných a určovat jejich vztah k ostatním podmínkám v tomto filtru.
 • Nové tiskové sestavy – v Money S3 jsou nové tiskové sestavy Inventarizace pokladny (Účetnictví / Pokladna / Inventarizace), Inventarizace bankovního účtu (Účetnictví / Banka / Inventarizace), Inventarizace účtů (Účetnictví / Další sestavy /Inventarizace účtů)Inventarizace majetku (Režie / Majetek / Inventarizace majetku), které slouží k porovnání skutečného a evidenčního stavu. Součástí tiskových sestav jsou inventarizační protokoly.

Vaše pozice: Úvod