Nová verze Money S3 11.070

5. ervence 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu Money S3 verze 11.070.

Účetní program Money S3 si můžete zakoupit za zvýhodněných podmínek v našem obchodě nebo v obchodě Účetní programy.eu.

Účetnictví

 • Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých. Při kopírování příkazů z jiného než aktuálního roku lze v seznamech prohlížet jednotlivé příkazy pomocí tlačítka Zdroj, není však možné je jakkoliv měnit.
 • Byla přidána možnost přebírání dodacích listů do pokladních dokladů.
  Dodací listy můžete přebírat do Pokladních dokladů, funkce je stejná jako u faktur. Na kartě Pokladního dokladu tlačítkem Přidat vyberete volbu Dodací list a otevře se seznam Dodacích listů pro výběr. Pokladní doklady lze samozřejmě vytvářet přímo z Dodacích listů pomocí tlačítka Vytvoř doklad.
 • Nově je možné před tiskem Souhrnného hlášení upravovat hodnoty plnění na jednotlivých řádcích.
 • Byla rozšířena kontrola při zaúčtování na nulové účty MD a D (000000).
 • Vznikl nový modul účetní centrály a účetního klienta určený pro firmy, které na zakázku vedou účetnictví jiným menším firmám (např. živnostníkům) a nevyhovuje jim technologie pobočkového zpracování nebo využití terminál serveru. Výměna dat mezi centrálou a klientem probíhá ve formátu XML. Modul účetní centrály je uživatelům přístupný pouze tehdy, je-li obsažen v licenčním čísle.

  Účetní centrála - modul určený zejména pro účetní společnosti, které vedou účetní agendu klientům, kteří pořizují primární doklady v Money S3 a pro export dokladů používají modul Účetní klient.

  Účetní klient - modul pro jednoduchý export pořízených dokladů do modulu Účetní centrála. Je určený pro společnosti, kterým vede účetnictví účetní firma, rovněž používající Money S3.

 • Do průvodce Pohyby na účtech (menu Účetnictví/Tiskové sestavy) přibyly filtry pro kontrolingové proměnné (středisko, zakázka a činnost).
 • Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání přehrazujících dokladů.
 • Při tisku seznamu účetního deníku je možné nastavit si v editoru formulářů tisk proměnné Datum plnění DPH.
 • Do filtru tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Výnosy a Účetnictví / Tiskové sestavy / Zisk byla doplněna proměnná filtrující podle stavu zakázky.
 • Na účetních dokladech a fakturách je nová klávesová zkratka Alt + C, která na dokladech bez položek umožní zadat celkovou cenu a na dokladech s položkami otevírá kartu korekcí.
 • Při rychlém výběru adresy do dokladu zadáním počátečních znaků do pole názvu Adresy se zobrazuje zpráva nastavená na Kartě adresy.
 • V průvodci tiskem karty Zakázky (menu Nástroje / Seznamy / Zakázky) se již plní hodnoty jízd pro jednotlivé zakázky.

Fakturace

 • V případě, že se do vystavené faktury vloží zahraniční odběratel, dochází automaticky ke změně čísla účtu a kódu banky na mezinárodní formát IBAN a SWIFT. Tato funkce nefungovala v momentě, kdy uživatel pro tvorbu dokladu použil předem definovaný Typ vystavené faktury

Adresář

 • Na Kartě adresáře je v záložce Účetnictví nové pole pro Variabilní symbol.
 • Kontrola na IČ (ARES) je doplněna tak, že při zápisu jiného znaku než číselného je IČ rovnou vyhodnocené jako chybné a ARES se nevolá.
 • Je obnovena funkce pro ověření DIČ podle databáze VIES.

Sklady

 • V seznamu skupin skladových zásob v menu Sklady / Zásoby na skladě se již ukládá nastavení šířky sloupce Strom.
 • Na Kartě inventury se v záložce Inventurní soupis nově zobrazuje evidenční a inventurní množství s přesností na 4 desetinná místa. Stejným způsobem byly upraveny i tiskové sestavy inventur.
 • Nyní také v zásobách typu Služba funguje funkce Stálý dodavatel.
 • Na Kartě zásoby je možné nově nastavit příznak Skrýt zásobu.
 • V seznamu zásob na skladě byla do uživatelského filtru přidána proměnná Dle stálého dodavatele.
 • V seznamu skladových pohybů se změnila funkce plnění polí Středisko, Zakázka a Činnost. Pokud je v hlavičce skladového dokladu použitá některá z těchto proměnných a zároveň se v položce dokladu nezadá jiná, pak se automaticky do položky dokladu doplní proměnná podle hlavičky. Jde pouze o kalkulovaná pole, což znamená, že se na dokladu fyzicky nedoplňují, ale jsou pouze dosazena pro vizualizaci v seznamu pohybů.
 • Na skladových položkách dokladů je možné pomocí výběrového seznamu vybírat ze tří rozšířených popisů.
 • V nabídce Sklady / Hromadné operace / Změny konfiguračních údajů zásoby přibyla možnost hromadně měnit údaje o záruční době.

Objednávky

 • V jakémkoliv seznamu objednávkových dokladů docházelo k situaci, kdy v seznamu nebyly vidět nově přidané doklady, které vznikly funkcí OK a nový (stav se aktualizoval až po opuštění seznamu). Nyní se vše aktualizuje ihned.

Mzdy

 • V seznamu Mzdy / Pracovní poměry byla upravena Karta pracovního poměru, kde přibyl přepínač Neproplácet svátky.
 • Na první straně tiskopisu Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob (menu Mzdy / Tiskové sestavy) se do počtu zaměstnanců nově nezapočítávají zaměstnanci s dohodou o provedení práce.
 • Je upravena tisková sestava seznamu zaměstnanců Příloha k žádosti o dávku tak, že v případě, kdy zaměstnanec nastoupí v průběhu měsíce a ještě tentýž měsíc onemocní, do rozhodného období této sestavy vstoupí již správné datum začátku měsíce.
 • Vyúčtování sociálního pojištění (menu Mzdy / Tiskové sestavy) nyní je možné zasílat v elektronické podobě přes nově vytvořenou transformační šablonu s názvem PVPOJ10.xslt.
 • U každého zaměstnance je možné nastavit kontrolu minimálního vyměřovacího základu pojistného na zdravotní pojištění. Kontrola se provádí při ukládání mzdy a respektuje počet kalendářních dní, za které se má minimální vyměřovací základ počítat.
 • Do Připravených seznamů / Časově rozlišitelné parametry mezd přibyl nový záznam s platností od 1. června 2010,kdy se ruší karenční doba u ošetřovného ze tří dnů na 0.
 • Na Kartě mzdy je v záložce Vyúčtování zaměstnanec upraveno zatržení polí srážkové/zálohové daně podle toho, jaký výpočet daně byl v dané mzdě použitý. Karta mzdy si tento stav pamatuje a volby dále určují, do které tiskové sestavy má daná mzda vstoupit při ročním zúčtování daně (Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob / Vyúčtování srážkové daně z příjmu).
 • Na Kartě mzdy byl dále upraven výpočet superhrubé mzdy. V případě, že dojde k navýšení zdravotního pojištění zaměstnavatele (např. vlivem čerpání neplaceného volna), nesmí dojít k navýšení superhrubé mzdy.
 • V nabídce Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele byl doplněn nový formulář pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda.
 • Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného - byl změněn editační formulář, de lze nově nastavit, zda se jedná o řádný nebo opravný typ přehledu a doplněny Identifikace zaměstnavatele a Datum vyplnění a splatnosti. Vznikly nové formuláře pro Oborovou zdravotní pojišťovnu, pojišťovnu MVČR a zdravotní pojišťovnu Škoda.

Ostatní

 • Na kartě Stavu datových souborů (nabídka Agenda / Datové soubory) jsou databáze v jednotlivých záložkách nově setříděné vzestupně podle abecedy. Je také možné Reindexovat obsah adresářů FORMS a BROWS. Reindexaci FORMSů a BROWSů je možné zvolit i při reindexacích v rámci verifi kace, nebo při naplánovaných akcích.
 • Pomocí tlačítka Vazby lze v mapě dokladů zobrazit dvě nejbližší úrovně tzv. předchůdců a následníků jednotlivých dokladů.
 • Na poslední straně průvodce Exportem dat do registračních pokladen (menu Sklady / Registrační pokladny) se při volbě Jen vybrané zásoby zobrazuje tlačítko Dokončit.
 • Na editační kartu Nastavení agendy (Nástroje / Nastavení / Agenda) přibylo nové pole Rodné číslo.
 • Nová funkce Verifikace pro obnovu adres.
 • Při zadávání obrázků do skladových zásob a zároveň při exportu souborů tisku se používala shodná metoda výběru cílového adresáře. Uživatel, který využíval obě funkce, si neustále musel měnit výchozí nastavení. Byla tedy provedena úprava, která zabezpečila, že se výchozí cesty do cílových adresářů těchto dvou funkcí ukládají odděleně.
 • Do XML importu přijatých i vydaných faktur již spadá i načtení textu poznámky na dokladu.
 • XML import objednávkových dokladů načítá obsah pole Poznámka na skladové položce přímo ze skladové zásoby v případě, že není obsažena přímo v XML datech.

Vaše pozice: Úvod