Sklady a objednávky

Sklady, skladové skupiny a kmenové karty

Účetní program Money S3 v modulu Skladové hospodářství podporuje vedení neomezeného množství skladů. Ty lze dále dělit na skladové skupiny. Snadný převod skladových karet mezi sklady pak umožňuje aparát kmenových karet. Vlastních skladových karet pak může být volitelně až pět typů: běžná jednoduchá karta, služba (např. poštovné, balné - neevidujete počet měrných jednotek) a dále karty složené z více jiných skladových karet - sada, komplet, výrobek.

V podvojném účetnictví umí Money S3 zpracovávat sklady metodou A (průběžné zachycení pohybu zásob) i B (účtování výdajů na pořízení zásob do nákladů).

Evidence výrobních čísel a dodávek

U jednoduchých skladových karet a výrobků lze zvolit evidenci výrobních čísel (systém bude vyžadovat vložení výrobního čísla při naskladnění i prodeji), evidence dodávek zabezpečí, že při každém příjmu zboží budou vedeny nákupní a pořizovací ceny, datum nákup, exspirace a další. Při prodeji si pak podle těchto kritérií zvolíte, které zboží chcete vyskladnit nejdříve (FIFO metoda, prodej z nejstarších dodávek - blížící se expirace apod.).

Práce s cenami, cenové hladiny

U skladových karet vedete nákupní a pořizovací ceny (pomocí váženého průměru nebo pomocí dodávek). Pro prodejní ceny můžete vést neomezený počet tzv. cenových hladin, přičemž k jednotlivé skladové kartě jich lze přiřadit až deset - jednu základní a devět dealerských. V každé cenové hladině pak je základní cena a až čtyři množstevní slevy. Sleva může být i adresní (přiřazená konkrétnímu partnerovi); oba typy slev lze přitom vzájemně kombinovat.

Skladové doklady a inventury

Podobně jako ve fakturaci i zde s výhodou využijete předem připravených typů skladových dokladů, které vám automatickým doplnění zadaných položek výrazně ulehčují práci.

Aparát skladových inventur umožňuje zaznamenat inventární stavy (fyzicky zjištěné stavy zásob při inventuře), vyhodnotit a zaúčtovat rozdíly mezi evidenčním a inventárním stavem, srovnat evidenční stav zásob tak, aby souhlasil s inventárním stavem a registrovat různě strukturované dlouhodobé přehledy (podle účelu inventury, skladu, druhu zásob apod.).

Skladové přehledové sestavy

Kromě sady běžných tiskových výstupů (přehledy, soupisy dokladů, inventury, pod/nad/limitní stavy) můžete ve skladových přehledových sestav sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií (obrat dle skladů, zásob, prodejců, odběratelů, středisek...) a každou z těchto sestav ještě dále detailně filtrovat a třídit.

Poptávky - nabídky - objednávky

Na práci se sklady přímo navazuje objednávkový systém. Ten podporuje celý cyklus poptávka-nabídka-objednávka (vydaná i přijatá), přičemž každý z těchto dokladů může obsahovat konkrétní skladové položky, včetně jejich rezervací. Jednotlivé doklady i s položkami pak lze přenášet do faktur včetně automatického vygenerování odpovídajících dokladů.

Hromadné operace

Umožňují provést: změnu cen celé vybrané skupiny zásob, vzájemné záměny skladových karet, hromadnou změnu sazby DPH pro nákup i prodej a také přepočet pořizovacích cen zásob, který slouží ke kontrole správnosti ocenění skladu (především v případě, kdy máte sklad oceněn váženým průměrem a kvůli správnému výpočtu nesmí být zásoby vydávány do záporu, či za nulovou pořizovací cenu).

Vaše pozice: Úvod >> >> Sklady a objednávky