Aktualizace Money S3 15.400

4. ervna 2015
Byla vydána verze účetního programu Money S3 15.400.

Money

Možnosti a nastavení

 • Během načítání souboru hromadného příkazu k úhradě do FIO banky, docházelo k chybě vyvolané příliš dlouhou zprávou pro příjemce. Text se nyní ořezává na 35 znaků, tak aby podmínkám banky vyhovoval.
 • Homebankig / služba GEMINI formát (obecně) – u této služby je možné nově nastavit formát čísla účtu na příkazech „číslo účtu doplňovat zleva nulami“. Pro GEMINI službu Raiffeisenbank je potřeba mít tuto volbu vypnutou, pro ostatní banky používající službu GEMINI naopak zapnutou.
 • V Nastavení uživatelské konfigurace / Ostatní / e-mail (export) je pro případ selhání odesílání e-mailů z Money S3 prostřednictvím rozhraní MAPI možné nastavit přímé odesílání pomocí aplikace Mozilla Thunderbird.
 • Do výčtu dostupných Předmětů plnění na Kartě členění DPH byly zavedeny komodity, které nově podléhají režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů.
 • Příkaz k úhradě vygenerovaný pomocí ABO formátu FIO banky, ořezává zprávu pro příjemce na 35 znaků tak, aby i nová webová aplikace FIO banky takový příkaz dokázala zpracovat.

Money Dnes

 • Byla optimalizována práce programu s Money Dnes v síťovém provozu.

Účetnictví

DPH

 • Absolutní cesty k transformačním šablonám v konfiguraci Seznamu podání byly nahrazeny relativními cestami. Při obnově zálohy agendy do jiného umístění na disku tak odpadá nutnost přenastavení cest k transformačním šablonám.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do obou formulářů tiskové sestavy Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Saldo byla doplněna nová proměnná Název účtu.

Režie

Mzdy

 • Na Kartu pracovního poměru byla zavedena možnost v poli Daň z příjmů nastavit jen Srážkovou daň. Tuto možnost využijí jednatelé – daňový nerezidenti. Při odvodu jakékoliv výše srážkové daně, není nikdy uplatněna solidární daň.

Ostatní

 • Na Aktivní informační řádek za název agendy bylo doplněno IČ pro usnadnění identifikace používané agendy. IČ za název agendy je doplněn i na kartu Změna agendy a účetního roku pro lepší orientaci při výběru agendy.
 • Na kartě Money / Výběr agendy / Změna agendy a účetního roku je seznam agend setříděn vzestupně podle abecedy. Dále je umožněno vyhledávání v seznamu agend podle jejich názvu.
 • Bylo upraveno zobrazování částek v cenových rozpisech dokladů pořízených ve starších verzích programu.

Obchod

Adresář

 • Tisk štítků majetku a adresáře byl upraven tak, aby se nastavení umístění štítků na stránce počítalo od levého horního okraje stránky.

Doklady

 • Od 1. 4. 2015 dochází v ČR k rozšíření seznamu komodit, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP). Novinkou je to, že tyto komodity budou podléhat RPDP až po překročení limitu 100.000 Kč za doklad. Do programu byla na základě této úpravy zákona zapracována nová kontrola, která při uložení dokladu kontroluje, zda došlo u vybraných komodit k překročení limitu. V případě překročení limitu se automaticky nabízí možnost změny Členění DPH, které je platné pro RPDP a převod položek na typ ceny „jen základ“. Kontrola se týká bankovních a pokladních dokladů přijatých, faktury vystavené a pohledávky.

 • K zálohovým fakturám se zobrazují vazby na vyúčtovací faktury.
 • Aby nedocházelo k zaokrouhlovacím rozdílům při generování Interních dokladů Reverse charge s položkami pro přiznání i odpočet daně, tak se na hlavičkách těchto Interních dokladů nepřepočítává DPH v jednotlivých sazbách ze součtů jejich základů, ale provede se pouze součet DPH z položek v jednotlivých sazbách
 • Po použití ruční korekce na účetních dokladech se zaúčtovaná částka v seznamech dokladů shoduje s částkou zaúčtovanou v Účetním nebo Peněžním deníku.
 • Editace hradícího dokladu (pokladní, bankovní nebo interní doklad) s vazbou na Daňový doklad – pokud bude při otevírání hradícího dokladu zjištěno, že hradící doklad má vazbu na Daňový doklad, nebude možné bez výmazu daňového dokladu hradící doklad měnit. Na kartě hradícího dokladu bude zobrazen žlutý informační text „K dokladu existuje daňový doklad k přijaté platbě č. <Doklad>. Před editací nejprve vymažte daňový doklad.“

Režie

Mzdy

 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460 A – vzor č. 2, určený pro zdaňovací období 2015.
 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 23, určený pro zdaňovací období 2015.
 • Byla aktualizována šablona pro export tiskové sestavy Přehled o výši pojistného tak, aby odpovídala aktuálnímu schématu ČSSZ.
 • U zaměstnanců bez pracovního úvazku vstupuje na Kartu mzdy do pole Dnů Proplacené dovolené nulová hodnota.
 • Dle platné legislativy byl aktualizován formulář (ČSSZ – 89 621 6 I/2015) a byla upravena šablona pro elektronické podání tiskové sestavy Režie / Zaměstnanci / Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Na přechodné období březen/duben 2015 jsou ve verzi 15.300 šablony dvě a to s platností do března 2015 a s platností od dubna 2015. Výběr šablony je závislý na spuštění nové služby NEM_PRI 2015, kterou plánuje ČSSZ nasadit poslední víkend v březnu. Tedy po spuštění nové služby ČSSZ, je nutné v Money S3 zvolit při exportu Přílohy k žádosti o dávku novou šablonu s platností od dubna 2015.

Účetnictví

DPH

 • Od dubna 2015 je možné podávat novou tiskovou sestavu Přiznání k DPH v režimu MOSS (Mini One Stop Shop). Tisková sestava je umístěna na kartě Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH MOSS a je určena pro podnikatelské subjekty, které poskytují vybrané služby konečným spotřebitelům (neplátcům DPH) do jiného členského státu EU. Tuto sestavu je možné podat pouze elektronicky. Pro interní potřebu je možné sestavu i vytisknout včetně seznamu dokladů s výpisem úhrad, odpočtů záloh a snížení základu daně o dobropisy.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Byly aktualizovány Účetní výkazy pro příspěvkové organizace pro rok 2015 (Rozvaha pro příspěvkové organizace a Příloha č. 5 – (sekce A.4.). Před zpracováním účetních výkazů za první čtvrtletí roku 2015 je potřeba na Seznamu definic účetních výkazů zaktualizovat výkazy přes tlačítko Připravený seznam.

Vaše pozice: Úvod