Nová verze Money S3 16.500

2. ervna 2016
Byla vydána verze programu Money S3 16.500.

Money

Možnosti a nastavení

 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů podle platného číselníku kódů platebního styku v České republice v Připravených seznamech.
 • Exporty tiskových výstupů do všech podporovaných formátů se nyní ukládají do poslední uživatelsky zvolené složky. Výjimku tvoří exporty pro elektronická podání (zelené tlačítko), které se ukládají do adresáře PRINT instalace Money, bez možnosti toto umístění změnit.
 • Při změně hesla k datové schránce za běhu programu se nově zobrazuje chybový dialog programu s možností nastavit nové heslo namísto původního systémového dialogu, který nové heslo do programu neukládal. V seznamu nových zpráv v datové schránce zobrazovaných na Aktivním informačním řádku se již zobrazují pouze dosud nepřečtené zprávy.
 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů podle platného číselníku kódů platebního styku v České republice v Připravených seznamech.
 • Byl aktualizován seznam Sazby zahraničního stravnéhoPřipravených seznamech.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace – Fakturace / záložka Platba v hotovosti přibyla nová možnost nastavení – volba Nabídnou částku úhrady.
 • V konfiguraci homebankingu GEMINY (Money / Možnosti a nastavení / Homebanking-el. platební styk / Vlastnosti) je možné zvolit mezi elektronickým a listinným číslem bankovního výpisu.
 • Připravené seznamy se nově budou instalovat vždy, jak novým, tak i stávajícím uživatelům. Veškeré seznamy, které jsou součástí Připravených seznamů, bude možné pouze prohlížet.
 • FIO banka změnila certifikát, který je nezbytný pro správné fungování odesílání příkazů k úhradě prostřednictvím homebankingu „FIO – banka přímý kanál“. Nový certifikát je součástí verze 16.200.

Správa dat

 • Změna struktury datových tabulek při spuštění programu po upgrade na novou verzi se opět provádí i na agendách vyloučených z hromadných operací s datovými soubory. Při vstupu do těchto agend pak není již nutné ukončit program na ostatních stanicích v síti.
 • Odkaz Otevřít umístění datových souborů na kartě Money / Správa dat je povolen pouze uživateli, který má Přístupová práva na funkci Agenda / Datové soubory.
 • Karta Money / Správa dat / Verifikace dat – do verifikací dat byly doplněny nové kontroly na duplicity čísel položek a existenci položek faktur. Kontrola na duplicitní čísla položek je umístěna na záložce Doklady, podzáložka Doklady. V případě, že kontrola odhalí položky, které mají duplicitní číslo v rámci jednoho dokladu, tak jim přidělí nové jedinečné číslo. Kontrola na existující položky faktur je zapracována pod stávající kontrolu Kontrolovat vazby položek faktur na skladové položky, která je umístěna na záložce Doklady v podzáložce Faktury (sklad). Tato kontrola vytváří položky faktur v případě, kdy v databázi skladových položek najde informaci o tom, že by faktura navázaná na skladový doklad měla obsahovat danou položku, ale není tomu tak.
 • Byly optimalizovány funkce Stav datových souborůCelková údržba dat pro data s větším počtem používaných Uživatelských konfigurací.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Import bankovního výpisu FIO banky dokáže nově kontrolovat duplicity i na položkách vnitřních pohybů banky.
 • V průvodci importem bankovního výpisu FIO banky je uživatel upozorněn zvýrazněným textem na fakt, že zvolený druh importu neobsahuje pořadové číslo výpisu.

DPH

 • V tiskové sestavě Seznam možných chybných dokladů pro Kontrolní hlášení DPH se nově vypisují doklady, které spadají do oddílů A2; A4; A5; B1; B2; B3 a v některé ze sazeb DPH mají vyplněnou buď jen částku DPH a nulový základ daně, nebo jen částku základu daně a nulové DPH.
 • Seznam podání – po dotazu na stav podání se už nezmění stav podání na „nepodáno“ v situaci, kdy server EPO ještě nezná stav tohoto podání.
 • V tiskových sestavách pro MFČR (např. Kontrolní hlášení DPH) se kontroluje PSČ na číselník obcí podle MFČR. Pro některá PSČ zde ale chybí požadovaná obec, v tomto případě má uživatel možnost při validaci sestavy pomocí tlačítka Pokračovat tuto chybu ignorovat.
 • Byl rozšířen výběrový seznam pole Kód podepisující osoby na průvodcích Přiznáním k DPH,Souhrnným hlášenímKontrolním hlášením DPH tak, aby se v něm zobrazoval celý text s jednotlivými hodnotami.
 • Průvodce Přiznáním k DPH si ukládá hodnotu pole Kód podepisující osoby.
 • Záznam v Seznamu podání ve stavu „zpracovává se“ nebo „přijato“ je možné vrátit do stavu „nepodáno“ i když nemá vyplněno ID podání.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do průvodců tiskem Rozvahy, Výsledovky a Obratové předvahy byla doplněna nová možnost filtru – Netisknout účty bez obratů. Pokud je zatržen tento přepínač, nebudou do tisku vstupovat účty, na kterých nejsou žádné obraty ani počáteční stav.
 • Podle platné legislativy byla aktualizována Rozvaha a Příloha č.5 pro příspěvkové organizace pro období 2016.

Režie

Mzdy

 • Na základě legislativních změn došlo ke zvýšení slev na dětiS platností od 1. 5. 2016 se zvyšuje měsíční sleva na druhé dítě 1.417 Kč a na třetí a další dítě 1.717 Kč. V připravených seznamech Časově rozlišitelných parametrech mezd vznikl nový záznam s platností od 1. 5. 2016. Na Kartě zaměstnance je potřeba Přidat nové mzdové období od května 2016 a následně můžete pořizovat mzdy za květen 2016.
 • Režie / Mzdy / Tisk / Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – ČSSZ posunula nasazení nové služby NEM_PRI16 na období od 15. 4. 2016. S odvoláním na tuto změnu bylo nutné udělat změny v programu tak, abychom zajistili správné podání tiskové sestavy jak v elektronické, tak i v tištěné podobě.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro účely DPFO) – byla zapracována nová tisková sestava s formulářem 25 5558 MFin 5558 – vzor č.1. Tisková sestava se podává jako povinná příloha k DPFO v případě, kdy poplatník podává daňové přiznání a uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (toto platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec). Tiskopis nemusí být přiložen, pokud oba poplatníci podávají daňová přiznání. Plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňoval/neuplatňoval daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Pro export tiskové sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění jsou na přechodné období zavedeny dvě definice exportu a to pro rok 2015, která je stále aktuálnía pro rok 2016, kterou ČSSZ nasadí do ostrého prostředí v průběhu měsíce června.

Obchod

Adresář

 • Hromadnou aktualizaci příznaku plátce DPH vůči registru DPH lze v Adresáři nově volitelněprovádět buď jen pro označené, nebo pro všechny adresy v Adresáři. Do protokolu se navíc nově vypisuje, u kterých adres došlo ke změně.

Doklady

 • Pro lepší přehlednost se nově na kartách dokladů, na kartě Bankovního účtu nebo pokladny, na Kartě adresáře, na kartě Bankovního spojení a na kartě Hromadného a jednoduchého příkazu k úhraděvizualizuje IBAN po skupinách 4 znaků s mezerou (např. CZ28 0800 0000 0000 0042 8752).

Ostatní

 • U následujících tiskových sestav Účetnictví / Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení k DPH, Přiznání k DPH MOSS, Souhrnné hlášení, Daň z příjmu fyzických a právnických osob, Mzdy / Evidenční list důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku nem. pojištění, Potvrzení o teoretické a praktické přípravě, Vyúčtování daně ze závislé činnosti, Vyúčtování srážkové daně, Měsíční a roční proplacení daňových bonusů, Přehled o výši sociálního pojištění, Sklady/ Intrastat bylo změněno původní tlačítko „Elektronické podání“ za nové zelené tlačítko s popisem „Export do XML pro ČSSZ/FU“ a „Export pro Celní správu“.

  Původní tlačítko „Export“ s možnostmi exportovat do formátů XML/ZLP/PDF/CSV a XLS je u těchto sestav nově umístěno pod popisem „Další možnosti“.

 • V programu Money S3 Kasa je možné se pohybovat v seznamu zásob i pomocí kolečka myši.
 • Byla zavedena dodatečná kontrola na neplatné znaky na konci souboru u výstupních XML souborů elektronických podání po jejich transformaci.

Vaše pozice: Úvod