Nová verze Money S3 17.000

11. jna 2016
Byla vydána říjnová verze programu Money S3 17.000.

Money

Možnosti a nastavení

 • Na kartě Uživatelské konfigurace / Fakturace byla rozšířena záložka Platba v hotovosti, nepeněžní platidla, kde je nově možné nastavit tvorbu úhrad pro Nepeněžní platidla. V případě, že jsou na Vystavené faktuře použita Nepeněžní platidla, vytvoří se při uložení dokladu automaticky na každé nepeněžní platidlo hradící doklad (u ceniny je to Pokladní doklad, u platební karty Pohledávka).
 • Na kartě Uživatelské konfigurace / Fakturace jsou nové dvě záložky Platba kartou a Platba na dobírku. Zde je možné nastavit volbu Vytvořit platební pohledávku. V případě, že je na Vystavené faktuře nově nastaven způsob platby platba kartou nebo dobírka bude se při uložení dokladu automaticky tvořit hradící Pohledávka.
 • Na kartu Nastavení účetního roku / Archivace změn v daňové evidenci bylo přidáno nastavení formuláře pro archivaci Interních dokladů. Pokladní a Bankovní doklady mají oddělené nastavení formuláře pro archivaci v daňové evidenci a podvojném účetnictví.
 • Na kartu Nastavení agendy / Sklad byl zaveden nový formát PLU 0+5 , který je možné nechat hromadně vygenerovat zásobám. Tento formát PLU nepřiřazuje zásobám prefix skladové skupiny.
 • Na kartě Nastavení agendy / Údaje o firmě je přidáno tlačítko určené k přímé editaci karty Adresáře.
 • Nastavení agendy / Zálohování dat bylo rozšířeno o možnost replikování. Touto funkcí je umožněno vytvořené zálohy automaticky kopírovat do jiného úložiště, než je umístění definované u prvotních záloh. Lze využít síťového okolí, USB nebo jiného výměnného zařízení, popřípadě úložiště v cloudu. Replikovanou zálohu lze archivovat ve formátu zip a zabezpečit jí heslem.

Účetnictví

Ostatní doklady

 • Pohledávkou se nově dá hradit Faktura vystavená, pohledávka nebo Interní doklad.

DPH

 • Při tisku opravného Přiznání k DPH ze Seznamu podání se již na formuláři netiskne datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání.
 • Pole Číslo jednací výzvy v průvodci Kontrolním hlášením k DPH bylo zpřístupněno k editaci i v případě, že není zvolena žádná hodnota ve výběrovém seznamu Rychlá odpověď na výzvu.

Závěrky

 • Fyzické osoby mohou podat roční přehledy sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ. Nové tiskové sestavy jsou na kartě Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) a Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny).

Nastavení

 • Na kartě Účet účtové osnovy bylo přesunuto pole Účet pro převod zůstatků pod pole Účet.

Ostatní

 • Byl přidán XML export a import Pohledávek a Závazků. Podporovány jsou pouze rozúčtovací položky, z čehož plyne, že v daňové evidenci jsou podporovány pouze hlavičkové doklady bez položek, neboť tyto doklady nemohou mít rozúčtovací položky.

Obchod

Prodej / Nákup

 • V seznamech Faktur přijatých i vydaných je umožněno řazení podle celkové ceny dokladu.
 • Na Vystavených fakturách je nově možné používat Platidla, která se zpřístupní, pokud na faktuře máte nastaven způsob platby hotově a v Uživatelské konfiguraci / Fakturace máte na záložce Platba v hotovosti, nepeněžní platidla nastavenou možnost Vytvořit úhrady pro nepeněžní platidla. V případě, že chcete tisknout použitá Platidla na faktuře je potřeba si přidat nové proměnné do formuláře.
 • Na Vystavených fakturách se na základě nastaveného způsobu platby filtruje pole Hradit na.
 • Byla přidána možnost exportu a importu faktur (vystavených) na E-shop konektor. Je podporováno, podobně jako u stávajících objednávek přijatých, jejich případné storno, či předávání vzkazů z/na E-shop, navíc je podporováno i vyřizování objednávek, ze kterých tyto faktury vznikly, případně i vyřízení zálohových faktur, jsou-li tyto na E-shopu pořízeny. Tato podpora záloh funguje i obecně v XML přenosech. Podpora daňových dokladů k přijaté platbě pro E-shop není implementována (předpokládá se, že tyto doklady pořídí uživatel přímo v Money S3).
 • Je možné vyřizovat objednávky při XML importu faktur přijatých (vyřízení objednávek vystavených) a faktur vystavených (vyřízení objednávek přijatých) a XML exportu vazeb na tyto objednávky. Tato možnost je řízena podřízenými přepínači v Definici importu / Konfigurace zpracování (vyřízení objednávky) nebo v Definici exportu / Konfigurace zpracování (související doklady) u Faktur přijatých a vystavených.
 • Na Vzory periodických dokladů byla přidána nová záložka Popis dokladu, Texty. Na této záložce je možné nastavit vlastní popis dokladu a vlastní texty před a za fakturami a dodacími listy, nebo převzít popis a texty ze vzoru této periodické fakturace. V případě nastavení vlastních popisů a textů je možné použít i integrovaného Editoru výrazů k definici proměnných textů.
 • Uživatel, který používá E-shop konektor ovlivňuje předpokládaný stav na skladě nejen importem objednávek, ale také jejich vyřizováním. Pokud se objednávka přijatá vyřídila ručně, předpokládaný stav na skladě u zásob se změnil, ale E-shop konektor na změnu stavu nereagoval. Nyní se v takové situaci do exportu plní i stavy zásob na skladě, které byly změněny tímto způsobem.
 • Money S3 nově podporuje importy Přijatých faktur z iDokladu. Na Kartě externí aplikace – nastavení na záložce Doklady přibylo pole pro zadání typu Faktury přijaté. V případě, že si uživatel přeje importovat i Faktury přijaté je toto pole nutné vyplnit. Přes funkci importu z iDokladu jsou nyní dvě volby pro import – Faktury vystavené a Faktury přijaté. Uživatelsky lze nastavit import obou typů nebo jen jednoho z nich.
 • Do seznamu Objednávek přijatých byla doplněna nová funkce Vyříditelné objednávky. Po výběru funkce se v novém okně zobrazí Seznam objednávek k vyřízení, pro které je zboží skladem s možností jejich hromadné fakturace. Uživatel může výčet objednávek ovlivnit v průvodci. Lze upřednostnit objednávky s vybraným adresním klíčem, nebo pouze objednávky, které lze vyřídit kompletně, popřípadě omezit seznam datem. Objednávky lze vyřizovat jednu po druhé nebo hromadně. Hromadné vyřizování je ale vázáno na modul Periodická fakturace, který byl do verze 17.000 přejmenován na Periodická a hromadná fakturace.

Sklad

Skladové doklady

 • Tlačítkem Refundace prodejky vytvoříte opačné položky Skladové prodejky. Pokud původní prodejka obsahovala položky, které neměly zapnutý přepínač Vratka, pak se na položkách refundované prodejky tento přepínač nastaví a naopak. Současně se vytvoří opačné skladové pohyby.
 • Byl upraven formulář Skladové prodejky pro tisk čtyř platidel. V případě, že je použito více platidel, je jejich souhrn zobrazen v poli Ostatní.

Nastavení

 • Byla přejmenována volba Seznam skladů na Seznam skladů a ceníků.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Mezi parametry tisku u tiskové sestavy Vyúčtování mezd byla přidána volba Vyúčtování na střediska.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Další sestavy přibyla nová tisková sestava Potvrzení čistých příjmů pro úřad práce.

Majetek

 • Došlo k úpravě zobrazení seznamu účetních odpisů na Kartě majetku při prvním otevření karty po spuštění programu.

Ostatní

 • Byl zaveden nový placený modul Evidence tržeb (EET). Pomocí tohoto modulu je možné současně s uložením vybraných dokladů (Prodejka, Příjmový pokladní doklad, Výdajový pokladní doklad nebo Pohledávka hradící Vystavenou fakturu, Interní doklad) odesílat tržby tvořené těmito doklady do systému EET. Tržby přímo z dokladů lze i stornovat. Dosud neodeslané tržby ze všech seznamů dokladů lze odesílat hromadně pomocí funkce Odeslat e-tržby. Tuto funkci je možné spustit v předem naplánovaný čas jako jednu z úloh nového modulu S3 Automatic. Spolu s dokladem je možné tisknout informace o zaevidování tržby. Komunikovat se systémem EET lze v běžném i zjednodušeném režimu. Zasílané informace do systému EET jsou šifrované pomocí certifikátu ze systémového úložiště i certifikátu ze souboru na disku chráněného heslem. Je možné zobrazovat si přehled o celkových tržbách odeslaných do EET a počtu odeslaných i dosud neodeslaných dokladů v Money Dnes. S importem dokladů se odesílají i tržby při xml importu dokladů nebo se importují údaje o již zaevidovaných tržbách. Na dokladech zaevidovaných do EET v jiném systému, které byly naimportovány do Money S3 pomocí XML, se zobrazují informace o zaevidované tržbě i bez zakoupeného modulu Evidence tržeb. Na Kartu zásoby na záložku Podrobnosti byl doplněn přepínač Použité zboží. Na základě tohoto přepínače probíhá kontrola zvoleného Členění DPH na skladových položkách Vystavených faktur. Nastavení přepínače se přebírá na položku prodejky, kde je možné jeho nastavení dodatečně změnit. Nastavení přepínače na položce prodejky má vliv na informace o odesílaných tržbách do systému EET. Položky prodejek se zapnutým přepínačem Použité zboží je možné zaúčtovat pomocí samostatných Pokladních dokladů a nastavit jim tak vhodné Členění DPH pro vykazování prodeje použitého zboží v Kontrolním hlášení DPH.
 • S3 Automatic je novým modulem programu Money S3. Je samostatně spustitelný a slouží k plánování automatických úloh. Pokud je modul zakoupený, zobrazí se na kartě Nástroje / Plánování úloh volby S3 Automatic a Historie událostí. Program se spouští po startu Windows minimalizovaný, jeho spuštění je vizualizováno v tray ikonách. Dvojklikem na ikonu nebo přímo z menu v Money S3 se program otevře. Seznam automatických úloh, které jsou v nabídce, bude postupně rozšiřován. V aktuální verzi programu nabízíme exporty Money Dnes, Skladové a Účetní analýzy, datovou výměnu iDokladu a E-shop konektoru, XML export a import, hromadné odesílání pošty prostřednictvím Poštovního klienta S3 a hromadné odesílání doposud neodeslaných dokladů EET. Jednotlivé úlohy lze přidělit konkrétním uživatelům, pod vybranou agendou a rokem. Nastavení časového plánu je velmi detailní a lze díky němu vytvořit libovolné cykly spouštění. Program podléhá Přístupovým právům uživatelů Money S3. K dispozici je seznam Historie událostí, ve kterém jsou pro každou úlohu záznamy o výsledcích zpracování. Všechny tyto výsledky je možné automaticky odesílat Poštovním klientem S3, ve kterém se zároveň archivují v odeslané poště.
 • Do programu Money S3 byl implementován vlastní Poštovní klient S3. Nachází se na kartě Nástroje / Výměna dat / Poštovní klient S3. Slouží výhradně k odesílání pošty prostřednictvím připojení přes smtp servery. Nastavení se nachází v Uživatelské konfiguraci pod tlačítkem Ostatní. Nově jsou zde uvedeny dvě volby Poštovní klient (výběr), kde uživatel volí mezi čtyřmi dostupnými výchozími klienty, přičemž jedním z nich je Poštovní klient S3. Dále je pod volbou Poštovní klient S3 – nastavení samotné nastavení propojení klienta se smtp serverem. Pro pokročilejší klienty je připraveno šifrování SSL a TLS. Po úspěšném nastavení je veškerá odchozí pošta z Money S3 prováděna prostřednictvím tohoto Poštovního klienta S3, na jehož seznamu je přehled odeslaných zpráv, konceptů, šablon, připravené pošty k odeslání a odstraněné pošty.
 • U vybraných tiskových sestav se nově na kartě Nastavení tisku zobrazuje nová záložka Export do Excelu, kde se nabízí formulář pro zjednodušený XLS export.
 • Na Kmenovou kartu (je vizualizován i na zásobě) byl přidán příznak Zboží pro kuchyň. Je určen zejména pro spolupráci s programem Prodejna SQL a je vázaný na licenci nového modulu Prodejna SQL rozšiřující funkce. Tento příznak je možné nastavovat i hromadně (funkcí Změna konfiguračních údajů zásoby) a exportovat/importovat pomocí XML přenosů nebo Excelu. Dle příznaku je možné filtrovat v pokročilých filtrech, je možné ho i tisknout. Příznak není k dispozici v bezplatné verzi START.
 • Při vyhledávání ve Skladových dokladech, jsou zobrazovány ve výsledku vyhledávání i záznamy, které odpovídají vyhledávacímu dotazu na všech skladových dokladech.
 • Byla provedena úprava tisku stavů zpráv odeslaných do Datové schránky.
 • Došlo k úpravě zobrazení některých datových typů v Prohlížeči tiskových záloh.
 • Při vytvoření propojení Money S3 s iDokladem dochází k vytvoření složky iDoklad v datové části programu. Pod touto složkou se doposud vytvářela složka s názvem agendy, ve které byly umístěny konfigurační soubory. Nově se v tomto umístění vytváří i podsložky „backup“, do kterých se ukládají XML data, která byla importována a výsledky importů. Tato funkce je automaticky nastavena po nainstalování verze 17.000, lze jí vypnout na Kartě externí aplikace – propojení s iDokladem v Externích aplikacích na záložce Konfigurace.
 • V rámci XML importu Money S3 nově podporuje import Připojených dokumentů. Pokud program nalezne ve struktuře XML souboru element „Dokumenty/ Dokument“, pod kterým bude název připojeného souboru, pak tento soubor během importu připojí k nově vytvořenému záznamu. Připojený dokument musí být ve chvíli importu ve stejné složce jako importovaná XML data. Tato funkce je dostupná pro Adresy, Kmenové karty, Skladové zásoby, Zakázky a všechny účetní, skladové a objednávkové doklady. Stejně tak, byl import Připojených dokumentů implementován i do průvodce importem ve formátu ISDOCX, zde je na uživateli zda si vybere Připojené dokumenty importovat nebo ne, případně si vybrat které ze seznamu.
 • V průvodci odinstalování programu je nová volba Odstranit licenci z počítače. Pokud uživatel během odebírání licencované verze Money S3 tuto funkci použije, pak se licence programu automaticky deaktivuje a odstraní z počítače. Je tak možné tuto licenci použít na jiném počítači s novou instalací Money S3.

Vaše pozice: Úvod